Úprava vody magnetmi, magnetickým poľom:

 
V poslednej dobe sa množia otázky ohľadom zdravotnej nezávadnosti a legálnosti predaja prístrojov na tzv. Fyzikálnej úpravu vody, ktoré sú založené na princípe pôsobenia magnetického poľa (pomocou permanentných magnetov, elektromagnetov, elektrostatických alebo elektrických striedavých polí). Účinky vyvolané vo vode pomocou menovaných technológií sú obdobné a preto je možné hodnotiť súhrnne - pre zjednodušenie sú tu naďalej označované ako "magnetická úprava vody".
 
Tieto prístroje sú výrobcami určené na ochranu vodovodného potrubia proti usadzovaniu vápenatých usadenín (vodného kameňa), prípadne proti korózii (pôsobenie proti korózii sa však doteraz nepodarilo objektívne dokázať). Niektorí výrobcovia deklarujú tiež schopnosť odstrániť pomocou magnetickej úpravy takisto už vytvorené inkrusty vodného kameňa. Najčastejšie sa jedná o prístroje na báze permanentných magnetov (ktoré sa buď vsadzujú do potrubia a sú tak v priamom kontakte s vodou alebo sa osadzujú zvonka potrubia) alebo elektromagnetov, ktoré sa osadzujú zvonka vodovodného potrubia. Zvláštnym prípadom sú prístroje zostavené z rôznych kovových zliatin, ktoré vytvárajú elektrický článok a majú tak podobnú funkciu.

Výrobcovia (predajcovia) odporúčajú montovať tieto prístroje na vodné potrubie na vstupe do objektu (blízko vodomeru), kde majú slúžiť k trvalej úprave vody (bez obsluhy). Podľa výrobcov (predajcov) sa jedná o výrobok úplne ekologický a zdravotne nezávadný, pretože vraj pri ňom nedochádza k zmene chemického zloženia vody.

Hoci táto technológia je známa už vyše pol storočia, princíp účinku nebol doteraz uspokojivo objasnený, rovnako ako všetky uplatňujúce sa faktory, ovplyvňujúce prípadnú účinnosť. Pri magnetickej úprave nedochádza k bezprostrednému ovplyvneniu chemického zloženia vody (po určitej dobe od pôsobenia však možno pozorovať zníženie tvrdosti vody v dôsledku tvorby a vypadávaniu nerozpustných foriem vápnika). Pri magnetickej úprave vody dochádza k zmene fyzikálnych vlastností vody (napr. Polarizácia molekúl) a k zmene fyzikálno-chemických foriem obsiahnutých látok. Molekuly uhličitanu vápenatého (pravdepodobne) mení svoju štruktúru, neusádzajú sa na stenách potrubia, ale vypadávajú vo forme jemnej suspenzie (kalu). Účinok závisí na mnohých faktoroch; čo sa vody týka hlavne na obsahu minerálnych látok, ďalej na intenzite a orientácii magnetického poľa, rýchlosti prietoku vody atď.
 

Účinok magneticky upravenej vody na živé organizmy:

Magnetickou úpravou vody nedochádza síce k zmene obsahu chemických prvkov a zlúčenín, dochádza však k zmene niektorých ich foriem a predovšetkým k zmene fyzikálnych vlastností vody, napr. Povrchového napätia. Takto upravená voda teda mení oproti vstupnej vode svoj charakter - tiež čo do biologického účinku na živé systémy. Experimentálne bol tento rozdielny účinok preukázaný na rastlinách, pokusných zvieratách i na človeku - a to in vitro (pokusy na tkanivových systémoch) a in vivo (pokusy na zvieratách, človeku i rastlinách).

Magneticky upravená voda zvyšuje pravdepodobne priestupnosť biologických membrán, ovplyvňuje rad biochemických parametrov a funkcií v organizme. Hoci ide na úrovni makroorganizmu o subtílne pôsobenie, ovplyvnenie vnútorného prostredia sa zdá nesporné, o čom svedčí úplná väčšina publikovaných prác. Niektoré  práce svedčia o nežiaducom účinku na bunky (napr. Červené krvinky a enzýmy v pokusoch in vitro) alebo na regulačné systémy organizmu (napr. Enzymatické systémy alebo niektoré biochemické krvné ukazovatele v pokusoch in vivo). Zatiaľ žiadna z publikovaných prác sa nevenovala závažnej otázke, či magnetická úprava zmenou chemických foriem zlúčenín vápnika a horčíka neznižuje vstrebanie a využiteľnosť iónov vápnika a horčíka vo vode obsiahnutých, ktoré majú pre ľudské zdravie mimoriadny význam?

 

Pitná voda, určená k trvalej spotrebe všetkých obyvateľov (bez ohľadu na ich zdravotný stav), by však mala byť svojim biologickým účinkom neutrálna a nemala by spotrebiteľom ani po dlhodobej konzumácii pôsobiť preukázateľné nežiaduce zmeny vnútorného prostredia. Doteraz nebola vykonaná (alebo aspoň uverejnená) žiadna štúdia, ktorá by dokazovala, že dlhodobé pitie magneticky upravenej vody je zdravotne nezávadné, aj keď množstvo krátkodobých experimentov naznačuje možný opak. Z týchto dôvodov tiež neodporúčame pitnú vodu upravovať pôsobením magnetického poľa. Zvlášť keď nejde o úpravu smerujúcu k zvýšeniu kvality vody v zmysle obsahu nežiadúcich chemických látok, ale o technické opatrenie.

Tiež Svetová zdravotnícka organizácia nezaraďuje tento spôsob úpravy medzi odporúčané metódy a spôsoby úpravy pitnej vody.

Použitie technológie na báze magnetického poľa pre úpravu pitnej vody z vyššie menovaných dôvodov neodporúčame.

Nemáme však námietok proti použitia tejto technológie (resp. Zariadení pracujúcich na tomto princípe) pre úpravu teplej úžitkovej vody, na úpravu vody do bazénov, na úpravu vody v teplovodných alebo chladiacich systémoch, pre rôzne priemyselné použitie atď. Podmienkou je, aby propagačné materiály a návody na použitie obsahovali upozornenie, že zariadenie nie je určené a schválené pre úpravu pitnej vody.

Konečne ani zo samotného technického hľadiska nemá magnetická úprava pitnej (teda studenej) vody svoje opodstatnenie, pretože k vylučovaniu vodného kameňa u studenej vody nedochádza (alebo len v niektorých výnimočných prípadoch). K vylučovaniu vodného kameňa dochádza vplyvom porušenej vápenato-uhličitanovej rovnováhy v dôsledku zahrievania vody a odstránením oxidu uhličitého. Preto v domácnosti, kde sú problémy s tvorbou vodného kameňa, stačí inštalovať protiinkrustovou úpravu až na odbočku potrubia vedúcu vodu ku kotlu, bojleru alebo práčke. Takáto úprava pitnej vody je nielen zbytočná, ale aj zdravotne riziková.

 

 Stanovisko Národného referenčného centra (NRC) pre pitnú vodu k prístrojom na úpravu vody na báze magnetickej úpravy 

 

Zdroj:(https://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-nrc-pro-pitnou-vodu)